Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1172
Lượt truy cập: 24908920

Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh số hiệu Mảnh trích đo địa chính tại Điều 1, Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1599/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh số hiệu Mảnh trích đo địa chính tại Điều 1,
Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công thương về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa, công suất 50MWp vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cam Lâm và Quyết định số 4115/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Cam Ranh;

Căn cứ Thông báo số 08/TB-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1047/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 0587770723, chứng nhận lần đầu ngày 12 tháng 10 năm 2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 14 tháng 5 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng AMI Khánh Hòa thuê đất để thực hiện hạng mục móng trụ đường dây 110KV thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm và xã Cam Thành Nam, phường Cam Nghĩa, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2472/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 17 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh số hiệu Mảnh trích đo địa chính tại Điều 1, Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Cổ phần Năng lượng AMI Khánh Hòa thuê đất để thực hiện hạng mục móng trụ đường dây 110KV thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm và xã Cam Thành Nam, phường Cam Nghĩa, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, như sau:

- Vị trí, ranh giới được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 26 tháng 6 năm 2019 và Mảnh trích đo địa chính số 03-2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 02 tháng 8 năm 2019 (chỉnh lý bổ sung Mảnh trích đo địa chính số 60-2018 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 27 tháng 8 năm 2018);

Điều 2. Các nội dung còn lại của Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; các Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường: Huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh; các Chi Cục trưởng Chi cục Thuế: Huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Xã Cam An Nam thuộc huyện Cam Lâm, xã Cam Thành Nam, phường Cam Phúc Bắc và phường Cam Nghĩa thuộc thành phố Cam Ranh; Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng AMI Khánh Hòa và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 1599/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/07/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 36
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm