Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại: 058.3.560 552
                   058.3.562 412
Thống kê truy cập
Lượt online: 2186
Lượt truy cập: 12978144

Số  Năm  Ngày xuất bản: 31/05/2016

       MỤC LỤC
                             

Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
15-4-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND quy định bổ sung đơn giá thuê đất tại Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
19-4-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 7
06-5-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 12
11-5-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa. 14
11-5-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 21
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
22-4-2016 Quyết định số 1015/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020. 29
27-4-2016 Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa 48
29-4-2016 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 50
05-5-2016 Quyết định số 1148/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa. 65
05-5-2016 Quyết định số 1160/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn, tổ dân phố hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 73
12-5-2016 Quyết định số 1239/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh. 79
16-5-2016 Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch. 86
16-5-2016 Quyết định số 1296/QĐ-UBND đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. 92
17-5-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 105
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG
08-4-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020. 109
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
1781/QĐ-UBND 22/06/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hoà.
1780/QĐ-UBND 22/06/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
1779/QĐ-UBND 22/06/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi đất phần diện tích đất thuộc quy hoạch giao thông do Hợp tác xã sản xuất nước đá Phước Tân đang sử dụng tại 22 Cao Bá Quát, thành phố Nha Trang.
1755/QĐ-UBND 22/06/2016 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
1764/QĐ-UBND 22/06/2016 UBND Tỉnh
Quyết định về việc thu hồi mặt nước và giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang để thực hiện dự án Làng Du lịch Bãi Trũ - Đầm Già.


Thông tin văn bản trung ương

do dat.jpg(24.6.2016) – Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đầu tư vào hoạt động đo đạc và bản đồ.

Đây là một trong những chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tại dự thảo Luật đo đạc và bản đồ.


Thông tin văn bản địa phương

luat.jpeg(24.6.2016) - Ngày 26/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật số 99/2015/QH13 về Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự (Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Đây là Bộ luật rất quan trọng nhằm thể chế hoá Hiến pháp năm 2013; quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Điều 7, nghị định 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo)
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa